logo

Gauti rašytinę sveikatos informaciją

Asmenys, norintys gauti rašytinę informaciją, pateikia:

  • raštišką prašymą poliklinikos direktoriui. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas, paslaugos skubumas
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija arba prašymas gali būti pateiktas elektroniniu būdu el. paštu info@pylimas.lt, pasirašytas sertifikuotu elektroniniu parašu
  • asmens atstovas turi pateikti savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą (vaikams iki 18 metų – vaiko gimimo liudijimą, kitais atvejais – notaro patvirtintą įgaliojimą, teismo sprendimą ir pan.)

Paslauga yra mokama. Raštinės sekretoriui pateikiamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas (kvitas). Paslauga pradedama teikti gavus asmens prašymą ir išankstinį apmokėjimą. Raštinės sekretorius atsakymą adresatui pateikia jam priimtinu būdu - gali atsiimti pats, įgaliotas asmuo (turi būti nurodyta prašyme), siunčiama paštu arba per kurjerį. El. paštu gali būti išsiųsta tik originalaus dokumento skanuota kopija (koduotu el. laišku Jūsų nurodytu el. pašto adresu, ir kitu laišku atsiunčiant kodą).

Prašymo forma

Prašymą galima pateikti:

  •  registratūroje – Pylimo g. 3, nuo 7.00 val. iki 20.00 val.
  • savo padalinio registratūroje, nuo 7.00 val. iki 20.00 val.
  • paprastuoju paštu – adresu VšĮ Centro poliklinika, Pylimo g. 3, LT-01117, Vilnius. Prie prašymo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; jei informacija prašoma apie nepilnametį vaiką – ir vaiko gimimo liudijimas
  • elektroniniu pašto adresu info@pylimas.lt. Elektroniniu būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paprastu parašu pasirašyti dokumentai yra netinkami


Gavę prašymą, rašytinę informaciją pateikiame per 10 darbo dienų, gavę skubų prašymą (būtina nurodyti) – per 3 darbo dienas

VšĮ Centro poliklinikos Pacientui, jo artimiesiems, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašas

Atgal