logo

Aktualijos

Viešasis konkursas Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos vedėjo pareigoms

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, Pylimo g. 3, kodas 125873515 skelbia viešąjį konkursą šioms pareigoms užimti:

Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos vedėjo, dirbti 1 etato darbo krūviu

Pagrindiniai reikalavimai:

 1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos  studijų krypčių grupės studijas įr įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją,
 2. ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų arba slaugos ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo srityse,
 3. žinoti padalinio darbui reikalingas medicinos normas, higienos normas, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės reikalavimus, slaugos paslaugų ambulatorinėse Asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimus, paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimus, slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos reikalavimus,
 4. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis.

Pagrindinės funkcijos:

 1. planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos veiklą, operatyviai ją valdyti, teikti siūlymus dėl pagrindinių SPMSPK veiklos plėtojimo krypčių bei vidaus organizacinės struktūros,
 2. rengti Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos darbo planus, kontroliuoti jų vykdymą, rengti Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos veiklą reglamentuojančius dokumentus,
 3. analizuoti Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos veiklą derinant ekonominius ir sveikatos statistikos rodiklius,  nustatyti, vertinti, apibendrinti veiklos kokybinius ir kiekybinius rodiklius, rengti ataskaitas, analizuoti veiklos neatitiktis,
 4. bendradarbiauti su kitų įstaigų ir kitų Poliklinikos padalinių vadovais bei darbuotojais sprendžiant Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos paslaugų teikimo ir veiklos klausimus.

Pareiginis atlyginimas: nuo 3320 iki 3490 Eur (bruto).

Privalumas: pretendento darbo patirtis slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų srityje.

Dokumentai (pretendento anketa, prašymas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas, kvalifikaciją bei darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijos (atvykstant į konkursą turėti ir originalius dokumentus)) pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://pm.vataras.lt) iki 2023 m. birželio 1 dienos.

Atrankos būdas – veiklos programos pristatymas ir pokalbis žodžiu.

Teisės aktų sąrašas, kurio pagrindu bus vykdomas pokalbis žodžiu:

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas.
 5. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas.
 6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
 1. Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183 „Dėl Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 3. Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo, ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo ir paliatyviosios pagalbos teikimo pagrindų mokymo programos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
Atgal