logo

Aktualijos

Stiprinamas šeimos gydytojo komandos darbas

Šeimos medicinos stiprinimas VšĮ Centro poliklinikoje įgyvendinamas vadovaujantis Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Sveikatos apsaugo ministerija numato, kad iki 2030 metų vieno šeimos gydytojo komandą turės sudaryti du slaugytojai, atvejo vadybininkas, socialinis darbuotojas, akušeris, kineziterapeutas ir gyvensenos medicinos specialistas. Nuo šių metų išplėsta šeimos gydytojo komandos sudėtis papildant ją naujais nariais, kurie perima iš gydytojo kai kurias funkcijas.
Šeimos gydytojo komandos plėtra visoje Centro poliklinikoje įgyvendinama palaipsniui – nuo Vytenio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (Vytenio g. 59) ir ir Gerosios Vilties pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (Gerosios Vilties g. 1A), ir tikimasi, kad greitu metu visi šeimos gydytojai dirbs su pilnos sudėties komandomis. Artimiausiu laiku suplanuota padidinti šeimos gydytojo komandą Lukiškių (Gedimino pr. 27) ir Senamiesčio (Pylimo g. 56) pirminės asmens sveikatos priežiūros centruose.
Šeimos gydytojas ir jo komandos nariai pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą atitinkamose Lietuvos medicinos normose.
Šeimos gydytojo komandos nariai organizuoja ir teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas savarankiškai arba pagal gydytojo paskyrimą.
Šeimos gydytojas ir toliau pagal savo kompetenciją tirs, diagnozuos ir gydys ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, o jo komandos nariai perima šias pagrindines funkcijas:

Slaugytojas pagal savo kompetenciją:

 • konsultuoja pacientus savarankiškai, sudaro individualų slaugos planą
 • vykdo diabeto priežiūrą ir stebėseną, vykdo prevencines programas
 • vykdo galvos smegenų kraujagyslių ligų, širdies ir kraujagyslių ligų priežiūrą
 • atlieka imunoprofilaktiką ir vaikų profilaktinius patikrinimus (vadovaujantis galiojančiais teisės aktais)
 • paskiria tyrimus sveikatos sutrikimams nustatyti: bendrąjį šlapimo, kraujo tyrimą ir kraujo tyrimus glikozilinto hemoglobino, gliukozės kiekiui, protrombino indeksui nustatyti bei pagal kompetenciją vertina jų rezultatus
 • suteikia pacientui informaciją apie pasiruošimą diagnostinėms procedūroms, laboratoriniams tyrimams, tyrimo ir procedūrų eigą bei galimas komplikacijas
 • atlieka žaizdų priežiūrą
 • pratęsia vaistinių preparatų receptus (vadovaujantis galiojančiais teisės aktais)
 • skiria ir išrašo medicinos pagalbos priemones (MPP)
 • moko pacientą ir jo šeimos narius ar artimuosius sveikos gyvensenos, sveikatos tausojimo ir išsaugojimo, lėtinių ligų valdymo principų

Socialinis darbuotojas:

 • surenka socialinių paslaugų teikimui reikalingą informaciją apie pacientą, jo socialinę situaciją, aplinką ir įvertina socialinių paslaugų poreikį pacientui bei jo artimiesiems
 • padeda pacientui (jo artimiesiems) spręsti socialines problemas
 • inicijuoja, organizuoja pacientų (jo artimųjų) savipagalbos grupes  ir (ar) veda jų užsiėmimus,  organizuoja ir (ar) veda užimtumo, gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymo, naujų elgesio modelių formavimo, problemų sprendimo, psichosocialinio palaikymo grupių užsiėmimus, atsižvelgdamas į paciento gebėjimus ir ligos ypatumus
 • padeda pacientui spręsti kylančius konfliktus tarp sveikatos priežiūros specialistų, kitų pacientų ir (ar) jo artimųjų
 • parengia ir išsiunčia medicinos dokumentus dėl socialinės globos įstaigos ar dienos centro lankymo
 • siunčia pacientą įsigyti techninės pagalbos priemonių
 • teikia pacientams informaciją ir dalyvauja rengiant dokumentus globos ar įvaikinimo klausimais

Gyvensenos medicinos specialistas:

 • teikia individualias gyvensenos medicinos paslaugas (surenka paciento anamnezę, įvertina nusiskundimus bei gretutines ligas, ištiria paciento gyvenseną, įvertina jo lūkesčius bei motyvaciją, identifikuoja, vertina bei valdo sveikatai palankią gyvenseną ribojančius rizikos veiksnius, nustato sveikatai palankios gyvensenos tikslus, sudaro sveikatai palankios gyvensenos skatinimo planą, stebi jo vykdymą ir vertina efektyvumą, teikia sveikatai palankios gyvensenos rekomendacijas, įvertina gyvensenos medicinos paslaugų poveikį ir pateikia išvadas šeimos gydytojo komandai ir kt.)
 • teikia grupines gyvensenos medicinos paslaugas (parenka sveikatą tausojančias ir stiprinančias priemones ir jas pritaiko pagal pacientų poreikius bei moko jomis naudotis, vykdo paciento ir (ar) jo šeimos narių / globėjų mokymo programą)

Atvejo vadybininkas:

 • planuoja ir koordinuoja paslaugų teikimą poliligotiems ir (ar) onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams
 • dalyvauja sudarant ir aptariant individualų paciento priežiūros planą
 • numatytu periodiškumu vykdo individualaus paciento priežiūros plano stebėseną, aktyviai skatina pacientą laikytis plane numatytų priemonių
 • vertina individualaus paciento priežiūros plano vykdymą, jo efektyvumą ir pagal poreikį jį koreguoja savarankiškai arba pagal konsiliumo išvadas

Apylinkės administratorius:

 • tvarko ir valdo jo aptarnaujamai apylinkei priskirtų (prisirašiusių ir skubos tvarka aptarnautų) gyventojų dokumentus
 • registruoja apylinkės pacientus šeimos gydytojo komandos paslaugoms gauti, tyrimams atlikti ir kt.
 • registruoja pacientus kitų centre dirbančių sveikatos priežiūros specialistų paslaugoms, pavėžėjimo paslaugoms, ambulatorinėms slaugos namuose paslaugoms gauti ir kt.

Šeimos gydytojo komandos narių skaičius didinamas siekiant tam tikras šeimos gydytojo funkcijas priskirti kitiems komandos nariams ir šeimos gydytojo darbą padaryti dar efektyvesnį. Be to, subalansavus šeimos gydytojo darbo krūvį pasitelkus papildomų komandos narių, kurie perima iš gydytojo kai kurias funkcijas, pacientai galės greičiau patekti pas šeimos gydytoją dėl susirgimų diagnostikos ir gydymo.

Atgal