Skambučių centras (8 5) 244 2244
Išplėstinė

Viešasis konkursas PROJEKTŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJUI

2018 02 12

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, Pylimo g. 3, kodas 125873515

skelbia viešąjį konkursą šioms pareigoms užimti:

PROJEKTŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJUI, dirbti 1 etato darbo krūviu, planuoti, organizuoti ir koordinuoti  VšĮ Centro poliklinikos Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus veiklą,inicijuoti, koordinuoti ir įgyvendinti tarptautinius ir nacionalinius projektus, užtikrinti įstaigos viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą. 

Pagrindiniai reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro);

2. turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirties;

3. turėti ne mažiau kaip 3 metų patirties viešųjų pirkimų organizavime;

4. turėti ne mažiau kaip 1 metų patirties projektų rengimo arba įgyvendinimo srityje;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, koordinuoti, analizuoti padalinio ir jam pavaldžių darbuotojų veiklą, organizuoti bendradarbiavimą su kitais padaliniais, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, atlikti padalinio veiklos vertinimą, rengti analitinę medžiagą, padalinio veiklos planus ir ataskaitas, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles;

6. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, teisės aktus, susijusius su projektų rengimu ir įgyvendinimu bei viešaisiais pirkimais, žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant padalinio veiklą;

7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis), dokumentų valdymo sistemomis bei kitomis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;

8. mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);

9. būti komunikabiliu, pareigingu, punktualiu, savarankišku, atsakingu.

Dokumentai (pretendento anketa, prašymas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kvalifikaciją bei stažą įrodančių dokumentų kopijos (atvykstant į testus turėti ir originalius dokumentus)) pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://pm.vataras.lt) iki 2018 m. vasario 26 dienos. Atrankos būdas – testas raštu ir pokalbis žodžiu. Pokalbyje žodžiu dalyvauja tik testą raštu išlaikę kandidatai.

Telefonai pasiteirauti: (8 5)  251 4059, (8 5)  2 51 4018, atsakingi asmenys – Personalo skyriaus vedėja Laura Radzevičiūtė ir  Personalos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Paulaitytė.

Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją bei įsipareigojame laikytis lygių galimybių reikalavimų.